Regulamin konkursu Zdjęcie Tygodnia

Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu jest Polski Instytut Rolnictwa sp. z.o.o.  z siedzibą na ulicy Złotej 7/18 Warszawa 00-019

2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja regulaminu.

4. Udział w Konkursie może wziąć wyłącznie osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyła 18 rok życia.

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z nim, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin należy rozumieć małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, kuzynostwo, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zasady konkursu

 

1. Konkurs trwa cyklicznie (w turach) od każdego poniedziałku począwszy od dnia 1.09.2014 do niedzieli tego samego tygodnia do godziny 23:59. Informacje związane z konkursem przekazywane będą m.in. przy użyciu portalu społecznościowego Nasza Farma. Konkurs zostanie zawieszony po 31.10.2015 - ostatnie Zdjęcie Tygodnia zostanie wybrane ze zdjęć zamieszczonych w dniach 26-31.10.2015.

2. Przedmiotem konkursu jest najatrakcyjniejsze zdjęcie opublikowane na portalu Nasza Farma w terminie zawartym w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

3. W konkursie biorą udział wszystkie zdjęcia zamieszczane przez użytkowników portalu Nasza Farma na www.naszafarma.pl w danym tygodniu trwania tury konkursu.

4. Zwycięzcą tury konkursu będzie osoba, której opublikowane zdjęcie zostanie uznane przez Organizatora za najbardziej atrakcyjne.

5. Zwycięzcę tury konkursu wybiera jury konkursowe.

6. Zwycięzca będzie wyłoniony na podstawie niezależnej, kolegialnej decyzji Jury, wydanej nie później niż 5 dni roboczych po dacie zakończenia tury konkursu. Decyzja będzie podana w osobnym poście na portalu Nasza Farma.

7. Organizator zastrzega sobie prawo poproszenia wybranych Uczestników o wysłanie skanu dowodu osobistego, który będzie służył weryfikacji przy wysyłce Nagrody.

 

Nagrody

 

1. Nagrodą w konkursie jest zestaw gadżetów ufundowany przez URSUS S.A.

2. Uczestnik ma 14 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników na zgłoszenie swoich danych osobowych w celu przekazania nagrody. W przypadku nie dotrzymania wspomnianego terminu nagroda przechodzi na kolejną turę konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

4. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, a wówczas nie podlega ona wydaniu w Konkursie. Uczestnik nie może jednak przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.

6. Nagrody zostaną wysłane w terminie 30 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia poszczególnej tury konkursu.

 

Dane uczestników

 

1. Uczestnik, wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych, w przypadku otrzymania Nagrody, w postaci imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych Organizatora.

2. Przystępując do uczestnictwa w Konkursie Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na zasadach opisanych w Regulaminie.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

Postanowienia końcowe

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

2. Reklamacje dotyczące przekazania nagród można składać w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Uczestnika.

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny.

5. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania.